Tett Samarbeid Sår Tvil Rundt Ny Vannkvalitetsrapport
wikifjord-posten.png

Tett Samarbeid Sår Tvil Rundt Ny Vannkvalitetsrapport

Det internasjonale selskapet Maritime Research International har analysert nye vannprøver fra Wikifjord, og forskningsinstituttet avkrefter i sin rapport at det er snakk om unaturlig høye giftforekomster. Nærmere granskning viser imidlertid at prøvene er tatt ved bare to lokasjoner i fjorden og på tidspunkt som gjør det umulig å fange opp potensielle utslipp fra Clo-Acks fiskeoppdrettsanlegg. Rapporten, som kommunen hevder er laget på oppdrag fra økonomi og utviklingsetaten i Wikifjord kommune, er i imidlertid også publisert på MRIs egne sider – der med Cloos-Ackerman International som oppdragsgiver.


Amanda Collett, journalist
Astrid Undset, journalist og fotograf


27.09.16

flickr:4840604094

I kommunens halvårsrapport som ble offentliggjort 12. september i år, opplyser Wikifjords Etat for byutvikling og økonomi om rapporten og resultatene av samarbeidet mellom kommunen og MRI. Resultatene fra det internasjonale forskningsinstituttet kommer i kjølvannet av en tidligere undersøkelse gjort av Institutt for Marin Biologi, som Wikifjordposten omtalte i forrige uke. Rapporten, som i tillegg til å bli tilsendt Wikifjordposten også ligger som vedlegg i Clo-Ack Norways siste pressemelding, hevder å kunne bevise at ingen unaturlige giftstoffer over normalnivå er å finne i Wikifjord.
Wikifjordposten tok kontakt med Anita Lauritzen, forskningsleder ved Institutt for Marin Biologi for en faglig vurdering av MRIs rapport. Lauritzen stiller seg kritisk både til resultatene og til Maritime Research International. ”Lokasjonene ligger plassert slik i fjorden (…) at de ikke kan fange opp mulige utslipp fra oppdrettsanleggene selv om de ligger tilsynelatende tett opp til anlegget,” konstaterer Lauritzen og fortsetter: ”grunnen til det er at prøvene ble tatt ved lokasjoner ut mot storhavet mens det flødde (noe som vises av angitt tidspunkt 06:30 og 07:45 den 14.september 2016). Dermed blir rent havvann skylt inn i prøveområder mens det forurensete vannet presset mot Wikifjordbukta. Derfor vil til og med betydelige utslipp bare gi minimalt økte verdier ved disse to lokasjonene.” I tillegg til at resultatene baseres på prøver tatt fra bare to lokasjoner ved tidspunkt gunstige for lavt utslag, bærer MRI-rapporten preg av en mangel på faktiske tall som underbygger resultatene. Da Wikifjordposten konfronterte rådmann Ståle Conradsen med dette, hevdet han at den delen av rapporten som er utsendt av kommunen anses som fullverdig.

Men de manglende tallene fra rapporten er ikke det eneste som er verdt å merke seg. MRI er også en privat stiftelse som er kjent for å lage oppdragsarbeid som best mulig konvergerer med oppdragsgivers ønsker – noe de selv reklamerer for på sine hjemmesider, hvor de bekrefter at de jobber for å gi ”the best and quickest results that suit their [oppdragsgiveren, red.anm.] needs.” Anita Lauritzen stiller seg kritisk til institusjonens metoder og påpeker at kundenes behov gjerne står sterkere enn vitenskapelig evidens. Forskningsinstituttet, med base i Vlissingen i Nederland, har i en årrekke vært samarbeidspartnere med Cloos-Ackerman International og foretatt en rekke tester for bedriften. Det er imidlertid ikke bare dette forholdet som er nært og kjært; da Wikifjordposten undersøkte forskningsrapporten fra kommunen slik den forelå på MRIs egne hjemmesider, var det Clo-Ack som stod oppført som offisiell oppdragsgiver. Èn og samme rapport som avkrefter økte giftnivåer i Wikifjord er altså produsert på oppdrag fra både Wikifjord kommune og Clo-Ack Norway. Da Wikifjordposten tok kontakt med Clo-Ack for kommentar på dette, bekreftet bedriften et tett samarbeid med kommunen i arbeidet med oppbyggingen og utviklingen av virksomheten. Videre hevder informasjonskonsulent Lara Stankovich at bedriften er listet som oppdragsgiver for MRI etter ønske fra kommunen. På spørsmål om MRI-rapportens integritet, stiller både Clo-Ack og kommunen seg bak forskningsinstituttets metoder. ”MRI er en anerkjent privat forskningsinstitusjon som arbeider i samsvar med etablerte forskningsmessige standarder og prosedyrer. Vi anser dermed vår bruk av MRI som uproblematisk i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser og utredninger,” konstaterer Kurt Anker for Wikifjord Kommune.

Maritime Research Internationals resultater i Wikifjord står i kontrast til andre tester foretatt ved Clo-Acks anlegg internasjonalt. En anonym kilde Wikifjordposten har vært i kontakt med viser til testresultater som avviker fra funnene i MRIs rapport fra Wikifjord; i en konfidensiell internrapport avisen har mottatt, kommer det frem at Clo-Ack International har avdekket en rekke defekter ved 12 av sine anlegg verden over. I fem av disse viser tester kraftig økning av giftstoffer i havområdet rundt anleggene, og en gradvis nedgang i lokale fiskebestander. Prøvene tatt ved de ulike anleggene viser tilnærmet lik økning av de samme stoffene, noe som ifølge Clo-Acks internrapport tyder på at det sannsynligvis er deres egne fiskeoppdrettsanlegg som er kilden for økningene. Bedriften oppfordrer avslutningsvis alle sine forgreininger til å ta kontakt med MRI for produksjon av offisielle rapporter om havområder rundt anleggene.

Forskningsleder Anita Lauritzen påpeker at økte giftnivåer ikke skyldes uforutsette utslipp, men at de kommer som et naturlig resultat av utvidet oppdrettspraksis. Likevel har spørsmålet om hvorvidt Clo-Acks anlegg i Wikifjord har ført til økte nivåer i fjorden vekket sterk kritikk og irritasjon fra høyere hold både i kommunen og bedriften. Wikifjordposten har mottatt oppfordringer om å ikke forfølge denne saken videre og heller fokusere på de positive ringvirkningene av Clo-Ack Norways etablering i Wikifjord. Som halvårsrapporten viser er vinningen stor; økt befolkningstall og sysselsetting, samt økte skatteinntekter som gjør det mulig å videreføre Wikineset barneskole. Dette veier likevel ikke opp for manglene og målene i MRIs nypubliserte resultater, og for det som må anses å være svært tette forgreininger mellom et offentlig organ og en privat bedrift. En god forskningsrapport skal være entydig og etterprøvbar, men Maritime Research International gir verken tall eller tabeller som kan avleses og etterprøves. Den kan dermed i sin mangelfulle sikkerhet fremstå som et resultat av politisk innflytelse og ønske om kommersiell vinning for de to parter som begge står oppført som oppdragsgivere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License